Privacy reglement Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Made:

De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van zowel patiënten als zorgverleners vastgelegd.

 

Rechten van de patiënt

Recht op informatie:U heeft recht op goede informatie van de therapeut over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De fysiotherapeut moet duidelijk en voor u begrijpelijk uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom.

Geven van toestemming:Op basis van de informatie die de fysiotherapeut u geeft, kunt u wel of geen toestemming geven voor de behandeling. U mag een behandeling afwijzen of u kunt een alternatieve behandeling kiezen. De fysiotherapeut moet de keuze van de patiënt respecteren. De patiënt kan altijd op zijn keuze terugkomen.

Recht op inzage in het medisch dossier: In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. U heeft recht om: het dossier in te zien, een kopie van het dossier te ontvangen, zelf uw dossier aan te vullen, of het dossier te laten vernietigen.

Recht op privacy:Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend aan uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, wordt informatie verstrekt. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u worden verstrekt aan derden (incl. directe familie). Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien, tenzij de patiënt daarmee instemt.

 

Plichten van de patiënt:

Plicht om duidelijk te informeren:De patiënt moet de fysiotherapeut duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de fysiotherapeut opvolgt.

Plicht tot betaling: Als patiënt bent u verantwoordelijk voor de betaling voor de diensten van de fysiotherapeut. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of het consult, onderzoek of behandeling wordt vergoed.

Identificatieplicht:Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zicht kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen. Bij een eerste afspraak vragen wij altijd naar uw identiteitsbewijs.

 

Rechten en plichten van minderjarigen:

Kinderen jonger dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun verzorgers. Beslissingen over de behandelingen worden door de verzorgers genomen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen samen met hun verzorgers over de behandeling.

Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben geen toestemming nodig.

Rechten van de fysiotherapeut:

De therapeut heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een fysiotherapeut mag een behandeling weigeren, als hij van mening is dat deze niet medisch noodzakelijk is.

 

Plichten van de fysiotherapeut:

De therapeut moet goede zorg verlenen en moet medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet elke therapeut een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke patiënt heeft gegeven.

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG binnen praktijk Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Made:

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

 

Plichten van de praktijk:

Het Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Made is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

– voor zorgverlening;

– voor doelmatig beheer en beleid;

– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.

 

Alle medewerkers binnen het Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Made hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van u rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van het Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Made hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw medisch dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Tevens kunt u uw vraag aan ons stellen door middel van het sturen van een e-mail naar info@fysiomade.nl.